Privacy Policy


Korišćenjem našeg sajta, pristajete na našu Politiku privatnosti na mreži. Ako se ne slažete sa ovom Politikom privatnosti, nemojte koristiti ovu stranicu. Zadržavamo pravo da unesemo izmene u ovu Politiku privatnosti. Proverite s vremena na vreme da biste bili sigurni da ste svesni ovih promena. Vaše dalje korišćenje ovog sajta će značiti da prihvatate ove promene. Ako želite da komunicirate sa nama o našoj politici, kontaktirajte nas preko našeg odeljka za kontakte.

Informacije koje prikupljamo
Log Files
Naša web stranica prati standardnu proceduru korišćenja datoteka evidencije. Ove datoteke evidentiraju posetioce kada posete web stranica. Sve hosting kompanije to rade i deo analitike hosting usluga. Informacije koje prikupljaju datoteke evidencije uključuju adrese internet protokola (IP), tip pretraživača, Internet provajdera (ISP), datum i vremensku oznaku, stranice za upućivanje/izlaz i eventualno broj klikova. Oni nisu povezani ni sa kakvim informacijama koje se mogu lično identifikovati. Svrha informacija je analiza trendova, administriranje sajta, praćenje kretanja korisnika na web stranici i prikupljanje demografskih informacija.
Koristimo kolačiće da poboljšamo korišćenje naše web stranice.
Naša web stranica koristi softver za praćenje da nadgleda svoje posetioce kako bi bolje razumela kako ga koriste. Ovaj softver obezbeđuje Google Analytics koja koristi kolačiće za praćenje korišćenja posetilaca. Softver će sačuvati kolačić na hard disk vašeg računara kako bi pratio i nadgledao vaše korišćenje web stranica, ali neće čuvati, čuvati ili prikupljati lične podatke. Google Analytics pruža alatku za onemogućavanje da posetiocima web-sajta pruži veći izbor o tome kako se njihovi podaci prikupljaju. Ako želite da se odjavite, preuzmite i instalirajte dodatak za vaš trenutni web pretraživač. Dodatak za pregledač za onemogućavanje Google Analytics dostupan je za Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera. Preuzmite dodatak za pregledač za onemogućavanje Google Analytics kliknite ovde. Za dodatne informacije možete pročitati Google-ovu politiku privatnosti tu.

Koristimo reklamne kompanije treće strane za prikazivanje oglasa kada posetite našu web stranicu. Ove kompanije mogu koristiti informacije (ne uključujući vaše ime, adresu, adresu e-pošte ili broj telefona) o vašim posetama ovoj i drugim web lokacijama kako bi dale oglase i uslugama koje vas zanimaju. Korišćenjem ovog sajta saglasni ste da reklamne kompanije postavljaju ove vrste kolačića na vaš uređaj.

Dodatne Informacije
Google je jedan od dobavljača treće strane na našoj web stranicu. Takođe koristi kolačiće, poznate kao DART kolačići, za prikazivanje oglasa posetiocima našeg sajta na osnovu njihove posete našem sajtu i drugim sajtovima na internetu. Međutim, posetioci mogu da odluče da odbiju upotrebu DART kolačića tako što će posetiti politiku privatnosti Google oglasa i mreže sa medijskim sadržajem na sledećoj URL adresi - https://policies.google.com/technologies/ads .
Neki od oglašivača na našem sajtu mogu koristiti kolačiće. Naši partneri za oglašavanje su navedeni u nastavku. Svaki od naših partnera za oglašavanje ima svoju politiku privatnosti za svoje politike o korisničkim podacima. Radi lakšeg pristupa, postavili smo linkova do njihovu politiku privatnosti u nastavku.
- Google - https://policies.google.com/technologies/ads
- Korisnici mogu da odustanu od korišćenja DoubleClick kolačića za oglašavanje zasnovano na interesovanjima posetom Google Ads Settings takođe proveriti Google ad and content network privacy policy.


Trebalo bi da se uverite da ste svesni kako će treće strane koristiti kolačiće tako što ćete proveriti politiku kolačića treće strane. Ispod možete pronaći listu partnera.
Google Ads
Google Policy

Ako želite više informacija ili ako želite da isključite/uključite upotrebu kolačića koje postavljaju pojedinačne reklamne kompanije, posetite jednu od sledećih sajtova:
All About Cookies
www.youronlinechoises.com
www.networkadvertising.org/choices/Onemogućavanje/omogućavanje, brisanje kolačića preko vašeg pretraživača
Kliknite na bilo koju web stranicu u pretraživaču ispod za uputstva.
Mozilla Firefox
Google Chrome
Microsoft Windows Explorer
Apple Safari

Uvek možete da onemogućite kolačiće ili da podesite pretraživač da vas obavesti kada se kolačići šalju na vaš računar.


By using our site, you consent to our Online Privacy Policy. If you do not agree to this Privacy Policy, please do not use this site. We reserve the right to make changes to this Privacy Policy. Please check back from time to time to ensure that you are aware of these changes. Your continued use of this site will signify your acceptance of these changes. If you want to communicate with us about our policy, please contact us thru our contact section.

Information we collect
Log Files
Our website follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users movement on the website, and gathering demographic information.
We use cookies to improve the use of our website.
This website uses tracking software to monitor its visitors to better understand how they use it. This software is provided by Google Analytics which uses cookies to track visitor usage. The software will save a cookie to your computers hard drive in order to track and monitor your engagement and usage of the website, but will not store, save or collect personal information. Google Analytics provides an opt out tool to provide website visitors more choice on how their data is collected. If you want to opt-out, download and install the add-on for your current web browser. The Google Analytics Opt-out Browser Add-on is available for Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and Opera. Get the Google Analytics Opt out Browser Add-on click here. For further information you can read Google's privacy policy here.

We use third-party advertising companies to serve ads when you visit our website. These companies may use information (not including your name, address, email address, or telephone number) about your visits to this and other websites in order to provide advertisements about goods and services of interest to you. By using this Site, you agree that advertising companies place these types of cookies on your device.

Additional Information
Google is one of a third-party vendor on our site. It also uses cookies, known as DART cookies, to serve ads to our site visitors based upon their visit to our site and other sites on the internet. However, visitors may choose to decline the use of DART cookies by visiting the Google ad and content network Privacy Policy at the following URL - https://policies.google.com/technologies/ads .
Some of advertisers on our site may use cookies and web beacons. Our advertising partners are listed below. Each of our advertising partners has their own Privacy Policy for their policies on user data. For easier access, we hyperlinked to their Privacy Policies below.
- Google - https://policies.google.com/technologies/ads
- Users may opt out of the use of the DoubleClick cookie for interest-based advertising by visiting Google Ads Settings also check Google ad and content network privacy policy.


You should make sure you are aware of how third parties will use cookies by checking the third party's cookie policy. Below you can find list of partners that might be dropping cookies.
Google Ads
Google Policy

If you want more information or if you wish to turn off/on the use of cookies set by individual advertising companies please visit one of the following websites:
All About Cookies
www.youronlinechoises.com
www.networkadvertising.org/choices/Disabling/enabling, deleting cookies via your browser
Click on any of the browser links below for instructions.
Mozilla Firefox
Google Chrome
Microsoft Windows Explorer
Apple Safari

You can always disable cookies or set your browser to alert you when cookies are being sent to your computer.